Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden Katinka Waelbers Glass & Art (vernieuwd per 3 februari 2017)Artikel 1 – Algemeen

1.1 In het kader van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Katinka Waelbers Glass & Art betekent Katinka Waelbers Glass & Art en de Katinka Waelbers Glass & Art Webshop.
b. Klant is iedere (rechts)persoon die met Katinka Waelbers Glass & Art een overeenkomst wenst te sluiten c.q. heeft gesloten en, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
c. Consument is een klant natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Katinka Waelbers Glass & Art.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Katinka Waelbers Glass & Art. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Katinka Waelbers Glass & Art accepteert de klant deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Eventuele Algemene (inkoop) Voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Katinka Waelbers Glass & Art zijn overeengekomen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Katinka Waelbers Glass & Art worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Katinka Waelbers Glass & Art ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Katinka Waelbers Glass & Art en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.7 Katinka Waelbers Glass & Art heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Katinka Waelbers Glass & Art websites te wijzigen.
1.8 Eventueel overeengekomen aanvullende voorwaarden, regelende bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen voor de klant, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd dan wel op andere wijze schriftelijk of per e-mail aan de klant medegedeeld.
1.9 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Katinka Waelbers Glass & Art is te allen tijde gemachtigd haar huisstijl, lay-out en inhoud van haar websites en/of illustraties te wijzigen.
1.10 Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden, inclusief typefouten in de prijzen van de producten en diensten van Katinka Waelbers Glass & Art.


Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Katinka Waelbers Glass & Art zijn vrijblijvend en Katinka Waelbers Glass & Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Deze bepaling geldt niet voor consumenten, indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan na het aangaan van de overeenkomst met Katinka Waelbers Glass & Art.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Katinka Waelbers Glass & Art. Katinka Waelbers Glass & Art is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Katinka Waelbers Glass & Art dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Deze bepaling geldt niet voor consumenten, tenzij de bestelling ziet op een uniek product dat op het moment van de bestelling al verkocht is zodat het product niet meer leverbaar is.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Katinka Waelbers Glass & Art gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Katinka Waelbers Glass & Art.
2.4 De administratie van Katinka Waelbers Glass & Art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Katinka Waelbers Glass & Art verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Katinka Waelbers Glass & Art verrichte leveringen. Katinka Waelbers Glass & Art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Artikel 3 – Levering, levertijden en verzending

3.1 De door Katinka Waelbers Glass & Art opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijden die wij nastreven staan bij de producten zélf of in de rechthoeken bovenaan elke categorie. Mocht de eventueel overeengekomen levertijd door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan stelt Katinka Waelbers Glass & Art u als klant hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Katinka Waelbers Glass & Art overeenkomen.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment waarop Katinka Waelbers Glass & Art de betaling van de klant heeft ontvangen.
3.3 Artikelen worden verzonden via PostNL of een vergelijkbare organisatie, nadat de betaling van de bestelling door de klant ontvangen is. Wanneer er bij een product staat dat de prijs inclusief verzendkosten is, wordt verzending binnen Nederland bedoeld. Voor verzending naar het buitenland gelden toeslagen, welke Katinka Waelbers Glass & Art voordat de klant de order bevestigt kenbaar zal maken.
3.4 Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Katinka Waelbers Glass & Art is verzonden, wacht Katinka Waelbers Glass & Art voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens het betaalde bedrag terug te storten op rekening van de koper. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken.
3.5 Katinka Waelbers Glass & Art besteedt haar uiterste zorg aan het goed verpakken en verzenden van haar producten. Verzending geschiedt altijd voor risico van de klant. Indien de klant dit risico niet wil nemen, is het voor de klant altijd mogelijk om op afspraak het bestelde op te halen in het atelier van Katinka Waelbers Glass & Art.
3.6 Omwille van veiligheid, extreme weersomstandigheden (met name warmte) of overmacht (bijvoorbeeld schade aan apparatuur) kan het programma van de workshops en cursussen van Katinka Waelbers Glass & Art worden aangepast. Bij temperaturen van 30 graden Celsius of meer kunnen workshops en cursussen worden afgezegd door Katinka Waelbers Glass & Art. Mocht een dag tevoren duidelijk zijn dat aanpassing van het programma noodzakelijk is, zal de klant altijd op de hoogte worden gesteld en de keuze hebben om de workshop of cursus in aangepaste vorm te volgen, dan we deze te verzetten naar een andere, nader overeen te komen datum.


Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie door overschrijving vooraf op het daartoe door Katinka Waelbers Glass & Art opgegeven IBAN-nummer (bankrekeningnummer), of contant onder rembours, of contant bij het afhalen van het product.
4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Katinka Waelbers Glass & Art gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de geldende wettelijke rente van aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Katinka Waelbers Glass & Art zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. Katinka Waelbers Glass & Art behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele incassokosten aan de klant in rekening te brengen en/of haar vordering uit handen te geven aan een deurwaarder of een incassobureau.
4.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Katinka Waelbers Glass & Art gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het de bedrijfsruimtes, websites en het bestelsysteem van Katinka Waelbers Glass & Art te weigeren.


Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Katinka Waelbers Glass & Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer maar niet uitsluitend een bedrijfsstoring, ziekte van (een) medewerker(s) van Katinka Waelbers Glass & Art, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een defect aan benodigde apparatuur of onderdelen daarvan, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren van benodigde materialen door leveranciers.


Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Katinka Waelbers Glass & Art, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Katinka Waelbers Glass & Art zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Katinka Waelbers Glass & Art geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Met de aankoop van een kunstwerk worden uitdrukkelijk niet de intellectuele rechten of de rechten voor vermenigvuldiging van dat werk verkocht.
7.2 Katinka Waelbers Glass & Art doet haar uiterste best om te voorkomen dat door haar geleverde producten inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Katinka Waelbers Glass & Art garandeert echter niet dat aan de klant geleverde zaken die zijn gemaakt in opdracht en conform wensen van de klant geen inbreuk (kunnen) maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een dergelijke door Katinka Waelbers Glass & Art geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Katinka Waelbers Glass & Art daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 In de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 8.1 dient de klacht duidelijk te zijn omschreven, met foto’s die de gestelde gebreken onderbouwen. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht, of desgewenst het terugstorten van het aankoopbedrag onder retournering van de geleverde producten.
8.3 Mocht een niet-gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u dit binnen 7, respectievelijk 14 (bij aankoop via de webshop) werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden. Stuur het artikel zorgvuldig verpakt in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Katinka Waelbers Glass & Art
Rector Nuijensweg 1
5352 LR Deursen-Dennenburg (Ravenstein)

Indien de artikelen correct (volledig en onbeschadigd) retour zijn ontvangen, zal Katinka Waelbers Glass & Art binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag overmaken aan het door u opgegeven IBAN-nummer (bankrekeningnummer). Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.4 Alle kosten van retourzendingen, de verpakkings- en verzendkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van de klant.
8.5 Katinka Waelbers biedt een garantie voor constructie- en/of productiefouten op door haar geleverde producten gedurende een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het product aan de klant is geleverd.Artikel 9 – Bestellingen en communicatie

9.1 Katinka Waelbers Glass & Art is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Katinka Waelbers Glass & Art, dan wel tussen Katinka Waelbers Glass & Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Katinka Waelbers Glass & Art.


Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
10.2 Gegevens van de klant worden slechts opgenomen in een verzendlijst voor (digitale) nieuwsbrieven indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.


Artikel 11 – Diversen

11.1 Indien de klant aan Katinka Waelbers Glass & Art schriftelijk opgave doet van een adres, is Katinka Waelbers Glass & Art gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Katinka Waelbers Glass & Art een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Katinka Waelbers Glass & Art is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant en andere werkzaamheden ten behoeve van de klant gebruik te maken van derden.


Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Katinka Waelbers Glass & Art is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
12.3 Katinka Waelbers Glass & Art en de klant zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een eventueel geschil in onderling overleg op te lossen.Januari 2017
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Is wat u mooi vindt net verkocht? We maken graag een versie 2.0 voor u!

HEEFT U EEN VRAAG?

Bel gerust 06-18110704  (9 tot 22 uur, 7 dpw)

Of mail: info@glass-and-art.nl

Ons adres (open op afspraak): Rector Nuijensweg 1, 5352LR Deursen (Ravenstein)

 

© 2012 - 2024 Glass & Art Ateliers Ravenstein | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel